VII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość – 15.08.2020 – Regulamin

REGULAMIN
VII OGÓLNOPOLSKIEGO BIEGU WOKÓŁ TWIERDZY ZAMOŚĆ

Pod Honorowym Patronatem:
Prezydenta Miasta Zamość Pana Andrzeja Wnuka
Starosty Zamojskiego Pana Stanisława Grześko
Marszałka Województwa Lubelskiego Pana Jarosława Stawiarskiego

Zamość 15 sierpnia 2020 r.

REGULAMIN
I. CEL IMPREZY:
– Popularyzacja biegów przełajowych wśród dzieci i młodzieży na terenie miasta Zamość i powiatu zamojskiego oraz popularyzacja biegania jako najbardziej dostępnej formy rekreacji,
– Przypomnienie idei biegów Wokół „Twierdzy Zamość”,
– Promocja walorów Miasta Zamość, Zamojszczyzny i Lubelszczyzny
– Uczczenie obchodów Święta Wojska Polskiego,
– Uczczenie Jubileuszu 440-lecia powstania Miasta Zamość

II. ORGANIZATOR:
Głównymi Organizatorami Biegu są: Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu oraz Klub Sportowy „AGROS” Zamość przy współpracy:
– Urzędu Miasta Zamość
– Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego
– Starostwo Powiatowe w Zamościu
– Ośrodka Sportu i Rekreacji w Zamościu
– Zamojskiego Domu Kultury
– Okręgowego Kolegium Sędziów LA w Zamościu
– UKS Azymut Gmina Zamość
– I LO w Zamościu
– Fundacji PGE
– Sponsorów VII Biegu

III. TERMIN I MIEJSCE:
– VII Ogólnopolski Bieg Wokół Twierdzy Zamość odbędzie się w dniu 15 sierpnia 2020 r. (sobota)
w Zamościu
– Uroczyste otwarcie o godzinie 12.15 na Rynku Wielkim w Zamościu.
– Biegi dla dzieci i młodzieży odbędą się uliczkami zamojskiego Rynku Wielkiego i rozpoczną się
o godzinie 12.30.
– Bieg Główny oraz dla służb mundurowych i nauczycieli rozpocznie się o godzinie 13.30.
Start – Rynek Wielki w Zamościu,
Meta – Rynek Wielki w Zamościu
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, betonowe i szutrowe – dystans 5 000 M
– Marsz z kijkami nordic walking dla kobiet i mężczyzn – start godz. 13.40 – dystans 5000 m

IV. UCZESTNICTWO:
– W biegach startować mogą wszyscy chętni: dzieci i młodzież, zrzeszeni i niezrzeszeni
oraz pracownicy służb mundurowych i nauczyciele.
– W Biegu Głównym startuje do 150 osób – decyduje kolejność zgłoszeń i opłat.
Startują zawodnicy, którzy ukończyli 16 lat .

V. KATEGORIE I DYSTANSE:
12.30 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2011 i młodsze – 300 m
12.35 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2011 i młodsi – 300 m
12.40 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2009 – 300 m
12.45 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2010-2009 – 300 m
12.50 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2007 – 600 m
12.55 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2008-2007 – 600 m
13.00 – Dziewczęta Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2005 – 800 m
13.05 – Chłopcy Szkoła Podstawowa rocz. 2006-2005 – 800 m
13.10 – Dziewczęta rocz. 2004 – 800 m
13.15 – Chłopcy rocz. 2004 – 800 m
13.30 – Bieg Główny Kobiet i Mężczyzn – 5 000 m
13.40 – Marsz z kijkami Nordic Walking – 5 000 m

VI. ZGŁOSZENIA:
Bieg Główny i Marsz z kijkami
1. Zgłoszenia do Biegu Głównego i Marszu z Kijkami przyjmowane będą do dnia 12 sierpnia 2020 roku – opłata startowa – 30 zł przez formularz dostępny na stronie internetowej zapisy.inessport.pl.
2. Opłata startowa wniesiona do kwietnia 2020 roku będzie honorowana w biegu w dniu 15 sierpnia.
3. Organizatorzy w dniu zawodów nie przewidują pobierania opłat startowych i przyjmowania zgłoszeń do zawodów.
4. W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy i zawodniczki otrzymają numery startowe oraz pakiety biegu.

Biegi dla dzieci i młodzieży
1. Zgłoszenia do udziału w biegach dla dzieci i młodzieży z podaniem ilości startujących zawodników należy dostarczyć do dnia 12 sierpnia 2020 r. do KS „Agros” Zamość, tel./fax. 84 638 66 79, e–mail: agrosks@poczta.onet.pl.
Zgłoszenie imienne na listach zbiorowych podpisanych przez Dyrektora Szkoły prosimy dostarczyć do biura biegów dla dzieci (namiot przy mecie biegów) do godziny 10.00.
2. Każdy zawodnik uczestniczący w biegach musi posiadać kartę startową wg wzoru:
Nazwisko i imię ……………………………………………………..
Rocznik ………………………………………
Szkoła, klub ……………………………………………
Dystans …………………………………………
w/w Kartę Startową (wymiary 10cmx6cm) należy wypełniać drukowanymi literami.

VII. ZASADY FINANSOWANIA:
– Koszty organizacyjne Biegu pokrywa Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu oraz KS AGROS Zamość i współorganizatorzy;
– Koszt wpisowego do udziału w Biegu Głównym i Marszu należy uiścić na konto Organizatora w nieprzekraczalnym terminie do 12 sierpnia:
Powiatowe i Miejskie Zrzeszenie LZS w Zamościu, konto: PEKAO S.A. 13 1240 2005 1111 0000 1764 7977.

VIII. KATEGORIE I KLASYFIKACJE W BIEGU GŁÓWNYM:
– Klasyfikacja generalna kobiet.
– Klasyfikacja generalna mężczyzn.
– Klasyfikacje wiekowa kobiet i mężczyzn (16–19, 20–29, 30–39, 40–49, 50–59, 60 lat i starsi).
– Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – służby mundurowe (policja, wojsko, straż graniczna, służba więzienna, służba celna, straż pożarna) – tylko zawodnicy z Polski.
– Klasyfikacja kobiet i mężczyzn – nauczyciele – tylko zawodnicy z Polski.
– Klasyfikacja generalna kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking.
– Klasyfikacja wiekowa kobiet i mężczyzn w marszu z kijkami nordic walking ( K – do 30 lat i powyżej; M – do 30 lat i powyżej).

IX. NAGRODY:
– Za miejsca I–VI w klasyfikacji generalnej kobiet i mężczyzn Biegu Głównego puchary, upominki, dyplomy oraz nagrody pieniężne. Za miejsca I-III okolicznościowe medale.
– Za miejsca I w poszczególnych kategoriach wiekowych biegu mężczyzn i kobiet oraz nauczycieli, służb mundurowych nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III statuetki biegu i upominki.
– Za miejsca I–III w klasyfikacji generalnej marszu z kijkami kobiet i mężczyzn puchary, upominki, dyplomy, okolicznościowe medale oraz nagrody pieniężne za I miejsce.
– Za miejsce I w poszczególnych kategoriach wiekowych w marszu z kijkami kobiet i mężczyzn nagrody pieniężne oraz za miejsca I–III upominki.
– W biegach dla dzieci i młodzieży za miejsca I–III medale, nagrody rzeczowe oraz statuetki za I miejsca.
– Nagroda dla najstarszego zawodnika Biegu Głównego – kobiet i mężczyzn.
– Każdy uczestnik, który ukończy Bieg Główny i Marsz z kijkami otrzyma okolicznościowy medal VII Biegu.
– Specjalna nagroda dla najlepszej zawodniczki i zawodnika z Miasta Zamość.

X. BIURO ZAWODÓW:
Biuro Biegu Głównego i marszu będzie czynne w dniu zawodów 15 sierpnia 2020 roku od godz. 8.30 do godz. 16.00.
Odbiór pakietów startowych z numerami i chipami od godz. 8.30 do godz. 12.30.
Biuro będzie znajdować się w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
W Biegu Głównym i Marszu będzie używany elektroniczny pomiar czasu.

XI. POMIAR CZASU
– Pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do butów.
– Brak numeru oraz prawidłowo zamontowanego chipa przy bucie będzie równoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika.
– Każdy zawodnik zobowiązany jest do zwrócenia chipa na mecie biegu.
– Do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.
– Każdy zawodnik otrzyma po zakończonym biegu smsa z wynikiem.

XII. UWAGI KOŃCOWE
– Interpretacja w/w Regulaminu należy do Sędziego Głównego – Krzysztofa Pszenniaka tel. 663 741 458 oraz zastępcy Sędziego Głównego – Konrada Firka – 792 741 460.
– Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zgubione lub zniszczone rzeczy zawodników.
– Zawody zostaną przeprowadzone zgodnie z przepisami PZLA.
– Obsadę sędziowską zabezpieczy Okręgowe Kolegium Sędziów LA w Zamościu.
– Dekoracja w biegach dla dzieci i młodzieży odbywać się będzie bezpośrednio po zakończeniu biegów.
– Toalety dla zawodników będą zabezpieczone w I Liceum Ogólnokształcącym w Zamościu (300 m od startu/mety – budynek główny, wejście F – Pałac Zamoyskich).
– Impreza jest ubezpieczona.
– Zawodnicy i zawodniczki, którzy ukończyli 16 lat maja prawo startu tylko w Biegu Głównym.
– Uczestnicy biegu dla dzieci i młodzieży muszą posiadać aktualne badania lekarskie oraz zgłoszenie podpisane przez dyrektora szkoły lub Prezesa klubu.
– Trasa biegu – podłoże asfaltowe, szutrowe, betonowe.
– W Biegu Głównym oraz w marszu z kijkami zawodnicy otrzymują numery startowe wraz z chipami zwrotnymi.
– W Biegu Głównym i Marszu zawodnicy startują na własną odpowiedzialność.

Uczestnictwo w imprezie jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez pełnoletnią osobę na przetwarzanie swoich danych
osobowych a w szczególności na publikację swojego wizerunku oraz publikacje wyników zawodów w celach promocyjnych
na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Dokonanie zgłoszenia jest jednoznaczne
z potwierdzeniem zapoznania się i akceptacją treści niniejszego regulaminu.

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału

ORGANIZATORZY

Więcej informacji o biegu: lzszamosc.y0.pl

 

Regulamin PDF do pobrania