Zarząd 2008-2011

WŁADZE ZRZESZENIA LZS NA LATA 2008-2011

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu informuje, że dnia 1 marca br. na III POWIATOWYM ZJEŹDZIE DELEGATÓW Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu wybrała na swym Zjeździe nowe władze Zrzeszenia LZS na nową kadencje na lata 2008-2011.
Do Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu wybrano 17 osób w tym 7 osób do PREZYDIUM RADY POWIATOWEJ ZRZESZENIA LZS w osobach:

Przewodniczący Rady Powiatowej LZS – JAN ŚWIĆ – Zamość
V-ce Przewodniczący d/s sportowych – KONRAD FIREK – KS “Agros” Zamość
V-ce Przewodniczący ds. organizacyjnych – RYSZARD GLIWIŃSKI – Wójt Gminy Zamość
Sekretarz Rady Powiatowej LZS – KRZYSZTOF PSZENNIAK – Zamość
Skarbnik Rady Powiatowej LZS – MIROSŁAW KALITA – Zamość
Członkowie Prezydium Rady Powiatowej LZS – KRZYSZTOF CZERWIENIEC – Siedliska
Członkowie Prezydium Rady Powiatowej LZS – ZBIGNIEW PODKAŃSKI – Łabunie

Pozostali członkowie Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu w osobach:
Henryk Krawczuk Wójt Gminy Miączyn
Jan Kotwis Gmina Zwierzyniec
Antoni Turzyniecki ULKS “KROKUS” Zamość
Stanisław Ilczuk Gmina Miączyn
Dariusz Szykuła Wójt Gminy Adamów
Piotr Jańczak LKS “ROZPACZ” Kalinowice
Jan Andrzej Osmulski Gmina Zwierzyniec
Marian Bernat Sekretarz Gminy Sitno
Rafał Kamiński LKS “WĘGRZYN” Szopinek
Piotr Lejb LKS “PŁOSZCZANIN” Płoskie

Do Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS w Zamościu na nową kadencję – lata 2008-2011 wybrano następujące osoby:
Przewodnicząca Komisji Halina Martyniuk – Dyrektor GOK w Sitnie
Członek: Marek Kucharski – KS “Agros” Zamość
Członek: Leopold Knap – LKS “OLIMPIA-WOJAN” Miączyn

W III Zjeździe Delegatów Zrzeszenia LZS w Zamościu na 74 delegatów z Klubów Sportowych i przedstawicieli reprezentujących gmin powiatu zamojskiego udział wzięło 58 delegatów, co stanowi 78,38%
Ponadto w III Zjeździe uczestniczyło 33 osób – sponsorów i zaproszonych gości. Łącznie w III Zjeździe uczestniczyło 91 osób.
W trakcie obrad zostało przyjęte Sprawozdanie z działalności za lata 2004-2007 oraz Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej Zrzeszenia LZS za lata 2004-2007.
Delegaci III Zjazdu udzielili absolutorium ustępującej Radzie Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu.
Podczas Zjazdu zostały wręczone odznaczenia.

“ODZNAKA” – “ZASŁUŻONY DZIAŁACZ LZS” zostali wyróżnieni:
Halina Martyniuk – Dyrektor GOK w Sitnie
Ryszard Gliwiński – Wójt Gminy Zamość

“ZŁOTĄ HONOROWĄ ODZNAKĄ LZS” został wyróżniony Krzysztof Czerwieniec z UKS “AZYMUT” Siedliska.
Na Zjeździe wręczono 15 HONOROWYCH DYPLOMÓW STAROSTY ZAMOJSKIEGO dla najlepszych klubów sportowych oraz uhonorowano 11 działaczy LZS – DYPLOMAMI Przewodniczącego Rady Powiatowej Zrzeszenia LZS w Zamościu.
Jednocześnie specjalne wyróżnienia otrzymali GŁÓWNI SPONSORZY Zrzeszenia LZS w Zamościu (25 Firm).
W trakcie dyskusji głos zabrało 11 osób.

Wybrano delegatów na III Wojewódzki Zjazd do Lublina w osobach:
JAN ŚWIĆ
RYSZARD GLIWIŃSKI
KRZYSZTOF PSZENNIAK
KRZYSZTOF CZERWIENIEC
JAN KOTWIS
ARKADIUSZ BRATKOWSKI

Delegaci uczestniczący w Zjeździe jednogłośnie przyjęli UCHWAŁĘ III Powiatowego Zjazdu z dnia 1 marca br.
III Zjazd Delegatów Zrzeszenia LZS w Zamościu przebiegał w miłej i sportowej atmosferze.