Zarząd 2016-2022

Rada Powiatowa Zrzeszenia Ludowe Zespoły Sportowe w Zamościu informuje, że dnia 9.03.2016 roku na V Zjeździe Delegatów Zrzeszenia wybrała nowe władze na nową kadencję lata 2016-2019.
Do Plenum Rady Powiatowej i Miejskiej wybrano 15 osób w tym 7 osób do Prezydium  w osobach:
1. Stanisław Stepaniuk – Przewodniczący Rady Powiatowej i Miejskiej Zrzeszenia LZS w Zamościu
2. Krzysztof Pszenniak – Wiceprzewodniczący do spraw organizacyjno-finansowych
3. Konrad Firek – Wiceprzewodniczący do spraw sportowych
4. Krzysztof Czerwieniec – sekretarz
5. Mirosław Kalita – skarbnik
6. Jan Świć – członek Prezydium
7. Michał Burcon – członek Prezydium
Pozostali członkowie Rady Powiatowej i Miejskiej:
8. Jan Kotwis – Zwierzyniec
9. Tadeusz Chwiejczak – Szczebrzeszyn
10. Barbara Gaca – Zamość
11. Krzysztof Kaczoruk – Miączyn
12. Sławomir Tór – Zamość
13. Paweł Lewandowski – Stary Zamość
14. Adam Kozyra – Adamów
15. Hanna Pedowska – Grabowiec

Do Komisji Rewizyjnej na nową kadencję wybrano następujące osoby:
1.  Piotr Chabros – Gmina Zamość – Przewodnicząca Komisji
2. Tomasz Smoląg – Gmina Sitno– członek Komisji
3. Jan Andrzej Osmulski – Gmina Zwierzyniec – członek Komisji

W V Powiatowym Zjeździe Delegatów na 78 zgłoszonych delegatów z  klubów sportowych z powiatu zamojskiego i miasta Zamość, udział wzięło 51 co stanowi 64 % uprawnionych oraz 9 osób zaproszonych gości. Łącznie w zjeździe uczestniczyło 60 osób.
W trakcie obrad zostało przyjęte sprawozdanie z działalności Rady na lata 2012-2015 oraz sprawozdanie Komisji Rewizyjnej. Delegaci V Zjazdu jednogłośnie udzielili absolutorium ustępującym władzom Zrzeszenia LZS w Zamościu..
Wybrano także delegatów na XVIII Wojewódzki Zjazd Zrzeszenia LZS w Lublinie w osobach: Stanisław Stepaniuk, Arkadiusz Bratkowski, Krzysztof Pszenniak, Rafał Kiecana, Jan Kotwis, Paweł Lewandowski.
Delegaci V Zjazdu przyjęli sprawozdanie Komisji Uchwał i Wniosków. Zjazd przebiegał w miłej atmosferze.
Zebraniu przewodniczył Konrad Firek a protokołował Krzysztof Czerwieniec.